Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Kodeks został stworzony przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w ramach odpowiedzialności zawodowej i poszanowania praw pacjenta.
Psychoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej obowiązuje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki.

Zasady ogólne

Psychoterapeuta psychodynamiczny wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie, z szacunkiem wobec pacjentów i współpracowników. Ma obowiązek w swoich działaniach kierować się zawsze najlepiej rozumianym dobrem pacjenta. W ramach rzetelnej i uczciwej pracy powinien być należycie przygotowany teoretycznie i osobowościowo. Zasada dbałości o dobro pacjenta obowiązuje także po zakończeniu relacji psychoterapeutycznej.
Psychoterapeuta psychodynamiczny podczas procesu leczenia nie narzuca świadomie pacjentom własnego systemu przekonań i wartości oraz szanuje prawo pacjenta do posiadania własnych, odmiennych przekonań.

Tajemnica i poufność

Psychoterapeuta psychodynamiczny ma obowiązek dbać o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego, kieruje się zasadą poufności informacji przekazywanych przez pacjenta. Tajemnica ta jednak może być uchylona w przypadkach, gdy istniej niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem jego życia lub życia czy zdrowia innych osób.

Superwizja i rozwój zawodowy

Psychoterapeuta psychodynamiczny zobowiązany jest do korzystania z superwizji swojej pracy zawodowej, do współpracy z innymi specjalistami w celu dbania o jakość prowadzonych procesów psychoterapeutycznych i minimalizowania ryzyka popełnianych błędów.
Obowiązkiem psychoterapeuty jest rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, poszerzanie wiedzy, a także dbanie o kondycję psychiczną i zdrowie fizyczne.

Konflikt interesów

W sytuacji wystąpienia sprzecznych interesów pomiędzy instytucją, w której zatrudniony jest psychoterapeuta psychodynamiczny a pacjentem, należy wybierać dobro i interesy osoby leczonej. Jeśli nie jest to możliwe, zawiesza kontakt z instytucja lub pacjentem na czas rozwiązania konfliktu.

Relacje pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem

Proces psychoterapii powinien być poprzedzony określeniem kontraktu psychoterapeutycznego oraz w ramach psychoterapii czyli tzw. settingu. Ustalenia te powinny powinny odnosić się do metody pracy, długości oraz częstotliwości spotkań, miejsca spotkań oraz zasad finansowania.
Relacja terapeutyczna jest dobrowolna, pacjent ma prawo w dowolnym momencie przerwać/zakończyć leczenie.
Psychoterapeuta psychodynamiczny zobowiązany jest utrzymać z pacjentem powściągliwość w kontakcie fizycznym, werbalnym i interpersonalnym.
Kontakt psychoterapeuty z członkami rodziny pacjenta lub jego znajomymi może mieć miejsce za wcześniejszą zgodą pacjenta. Zasada ta nie dotyczy leczenia dzieci lub pacjentów w trakcie hispitalizacji. Jeżeli psychoterapeuta przerywa z jakichkolwiek przyczyn psychoterapię, powinien wskazać możliwości alternatywnego leczenia.

Prawa psychoterapeuty

Psychoterapeuta określa metodę pracy najkorzystniejszą dla pacjenta. Ma prawo ustalić granice pracy z pacjentem w przypadku zachorowań obraźliwych, czy agresywnych.
Psychoterapeuta ma prawo odmowy podjęcia leczenia, gdy uzna, że nie jest w stanie rzetelnie prowadzić psychoterapii, a także jeżeli żądania pacjenta są nierealne albo szkodliwe dla jego otoczenia.

Środowisko zawodowe

Psychoterapeuta psychodynamiczny powinien dbać o dobre imię własne, a także Towarzystwa i kolegów.

Postanowienia końcowe

Psychoterapeuta Psychodynamiczny, którego Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej uzna winnym naruszenia powyższych zasad, może zostać zawieszony w prawach członkowiskich, być wykluczonym z Towarzystwa, otrzymać upomnienie lub naganę.